Prehlásenie prevádzkovateľa o spracúvavaní osobných údajov

Prevádzkovateľ Ma-Do Trade s.r.o. so sídlom Vnútorná 23, 94504 Komárno, IČO: 52149846 ako

dodávateľ produktov (ďalej len „prevádzkovateľ“) prehlasuje, že na zaistenie

ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú zákonné

spracúvanie osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zverejnil všetky povinné informácie nachádzajúce sa v

Nariadení GDPR a zákone o ochrane osobných údajov a zaviedol transparentný systém zaznamenávania

bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť emailom: info@adelikat.sk,

osobne na adrese Vnútorná 23, 94504 Komárno alebo na našom webovom sídle v sekcii:  https://www.adelikat.sk/GDPR.

Nižšie uvádzame informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č.

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona SR č. 18/2018 Z.

 1. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane

osobných údajov“).

 1. Prevádzkovateľ

Ma-Do Trade s.r.o., Vnútorná 23,  94504 Komárno, IČO: 52149846

Vaše údaje spracúvame pre vlastné účely ako Prevádzkovateľ. To znamená, že my stanovujeme účely, pre

ktoré Vaše osobné údaje zhromažďujeme, určujeme prostriedky spracúvania a zodpovedáme za ich riadne

vykonanie.

 1. Sprostredkovatelia

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať osobné údaje dotknutých osôb aj prostredníctvom

sprostredkovateľov, ktorí sú poverení spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 Nariadenia

GDPR.

Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v mene Prevádzkovateľa. Spracúvanie

osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie práv

dotknutej osoby. Prevádzkovateľ využíva len sprostredkovateľov poskytujúcich primerané technické,

organizačné a ďalšie opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR a aby bola v plnom rozsahu

zabezpečená ochrana práv dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb využíva nasledujúce kategórie

sprostredkovateľov:

 • spoločnosti zabezpečujúce dodávky technického riešenia, údržby a podpory IT systémov

používaných Prevádzkovateľom

 • spoločnosti zabezpečujúce dopravu – kuriérske služby
 1. Účely spracúvania osobných údajov ich právny základ

Ako prevádzkovateľ získavame od Vás iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na poskytnutie

plnohodnotnej služby v oblasti výroby, predaja a dodania čokoládových produktov a počas poskytovania

plnej klientskej podpory. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov pri  procesných krokoch sú:

 • Spracúvanie údajov za účelom prijatia objednávky z Vašej strany

Na základe Vašej iniciatívy alebo záujmu o naše služby vo forme objednávky dochádza ku

spracúvaniu osobných v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov –

kedy spracúvanie údajov je nevyhnutné na vykonávanie potrebných opatrení podľa Vašich

požiadaviek ako dotknutej osoby pred uzatvorením zmluvného vzťahu, čiže počas procesu

predzmluvného vzťahu.

 • Spracúvanie údajov za účelom vybavenia objednávky – t.j. uskutočnenie predaja a dodania

vybraného tovaru

Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky vo forme dodania

služby alebo produktov  prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane

údajov – kde takéto spracúvanie je nevyhnutné na plnenie predmetu zmluvy, ktorej zmluvnou

stranou ste Vy ako klient. Osobné údaje v rozsahu tejto zmluvy spracúvame ďalej tiež na účely

vzájomnej komunikácie a tiež na plnenie povinností a uplatňovanie práv z tohto zmluvného vzťahu.

 • E-mailová komunikácia alebo dopyty inou formou

V prípade, ak nás budete chcieť kontaktovať, napísať nám Váš názor, hodnotenie, prípadne riešiť iný

vzniknutý problém, môžete sa s nami spojiť a my Vám radi pomôžeme. Za týmto účelom môže

nastať situácia, že budeme spracúvať Vaše kontaktné osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f)

všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Našim oprávneným záujmom je v tomto prípade pomôcť

svojim klientom, ale tiež vybaviť otázky, prípadne žiadosti alebo sťažnosti tretích osôb. Takéto

spracúvanie máte právo kedykoľvek namietať.

 • Spracúvanie údajov za účelom registrácie užívateľského konta

Na našom webovom sídle máte možnosť registrácie užívateľského konta, prostredníctvom ktorého

viete jednoduchšie nakupovať a máte k dispozícií evidenciu všetkých realizovaných nákupov na

jednom mieste. Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za týmto účelom prebieha v zmysle čl. 6

ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – konkrétne na základe udeleného

súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom registrácie užívateľského konta. Svoj súhlas

máte právo kedykoľvek odvolať.

 • Spracúvanie údajov za účelom získavania aktuálnych informácií formou – Newsletter

Na našom webovom sídle máte možnosť registrácie Vašej e-mailovej adresy, ak by ste mali záujem

byť včas informovaný o našich novinkách a aktuálnych akciách v rámci poskytovania služieb.

Prijímanie a spracúvanie osobných údajov za týmto účelom prebieha v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a)

všeobecného nariadenia o ochrane údajov – konkrétne na základe udeleného súhlasu so

spracúvaním osobných údajov v záujme získavať aktuálne novinky formou elektronickej pošty na

poskytnutú e-mailovú adresu. Svoj súhlas máte možnosť kedykoľvek odvolať.

 1. Zoznam spracúvaných osobných údajov

V závislosti od konkrétneho účelu spracúvania spracúvame rôzne kategórie Vašich osobných údajov,

konkrétne:

 1. a) Vytváranie a prijímanie  objednávky  /  vybavovanie  objednávky  vo  forme  dodania

služby a tovarov

– meno a priezvisko, adresa pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-

mail

 1. b) E-mailová komunikácia alebo dopyt inou formou
 2. c) Registrácia užívateľského konta

– e-mail, prihlasovacie heslo.

v rámci vytvoreného konta máte možnosť si vyplniť vlastný profil v rozsahu:

– meno a priezvisko, adresa pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, telefónne číslo, e-

mail

 1. d) Rozposielanie marketingových noviniek formou Newslettra

– e-mail

 1. Doba spracúvania a uchovávania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje, ktoré sme spracovali, alebo spracúvame v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia

GDPR – v rámci plnenia záväzkov prevádzkovateľa Ma-Do Trade s.r.o. voči objednávateľom a klientom,

ďalej spracúvame za účelom splnenia si našich zákonných povinností na úseku daní a účtovníctva, ktoré

nám vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. uchovávanie jednotlivých účtovných

záznamov Vašich potvrdených objednávok a fakturácie pre účely dodania našich služieb v zmysle zákona č.

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pre prípady preukázania splnenia si daňových

povinností v zmysle daňových právnych predpisov zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č.

563/2009 Z. z. o správe daní a pod.), musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušnými právnymi

predpismi. V každom prípade sa ale riadime zásadou minimalizácie uchovávania osobných údajov v zmysle

čl. 5 ods. 1 písm. e) Nariadenia GDPR a preto budú Vaše osobné údaje, ktoré nepodliehajú archivácii podľa

osobitných právnych predpisov, vymazané alebo anonymizované.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR – na základe Vami udeleného

súhlasu so spracúvaním osobných údajov (napr. za účelom zasielania aktuálnych marketingových noviniek

alebo za účelom registrácie do evidencie uchádzačov o zamestnanie) spracúvame údaje po dobu 3 rokov ,

alebo do odvolania súhlasu. V prípade končiacej doby spracúvania údajov  realizujme kontakt písomnou

formou alebo prostredníctvom elektronickej pošty, kedy je možné súhlas so spracúvaním osobných údajov

na definovaný účel obnoviť a predĺžiť na nasledujúce obdobie spracúvania. V prípade neudelenia súhlasu pri

obnovovaní a predlžovaní účelu spracúvania, alebo nereagovaní na vykonaný kontakt, Vaše osobné údaje

už nebudeme ďalej spracúvať – tzn. automaticky údaje vyradíme z evidencie, elektronické údaje technicky

vymažeme zo systémov a fyzicky skartujeme.

Osobné údaje spracúvané v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – na základe oprávneného

záujmu, ktoré boli získané pri reakcii na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku ohľadne poskytovaných

služieb a dodávaných produktov, kedy bolo nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať

prípadný následný kontakt klienta/dotknutej osoby, po vybavení neboli následne postúpené do

predzmluvného  alebo zmluvného vzťahu sú bezodkladne vymazané.

Ako Prevádzkovateľ zabezpečíme výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, ako: boli

ukončené všetky zmluvné vzťahy medzi Vami a Prevádzkovateľom ; a/alebo

– zanikli všetky Vaše záväzky voči Prevádzkovateľovi; a/alebo

– boli vybavené všetky Vaše reklamácie a žiadosti; a/alebo

– boli vysporiadané všetky ďalšie práva a povinnosti medzi Vami a Prevádzkovateľom; a/alebo

– boli naplnené všetky účely spracúvania stanovené právnymi predpismi alebo účely spracúvania, na ktoré

ste nám dali súhlas, ak spracúvanie prebiehalo na základe súhlasu dotknutej osoby; a/alebo

– uplynula lehota, na ktorý bol súhlas udelený alebo dotknutá osoba svoj súhlas odvolala; a/alebo

– bolo vyhovené žiadosti dotknutej osoby o výmaz osobných údajov a bol naplnený niektorý z dôvodov

odôvodňujúcich vyhovenie tejto žiadosti; a/alebo

– nastala rozhodná právna skutočnosť pre skončenie účelu spracúvania a zároveň uplynula aj ochranná

retenčná lehota vymedzená s ohľadom na princíp minimalizácie doby uchovávania osobných údajov;

– a súčasne netrvá oprávnený záujem Prevádzkovateľa, zanikli všetky povinnosti Prevádzkovateľa

stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré si vyžadujú uchovávanie osobných údajov

dotknutej osoby (najmä na účely archivácie, výkonu daňovej kontroly a pod.), alebo ktoré by bez ich

uchovania nebolo možné splniť.

Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny

nami vymedzený účel. Ak je to možné, informujeme dotknutú osobu, ktorej náhodne získané osobné údaje

patria o ich náhodnom získaní a podľa povahy prípadu jej poskytneme potrebnú súčinnosť vedúcu k

obnoveniu kontroly nad jej osobnými údajmi. Ihneď po týchto nevyhnutných úkonoch smerujúcich k

vyriešeniu situácie, všetky náhodne získané osobné údaje bezodkladne bezpečným spôsobom zlikvidujeme.

V prípade záujmu o ďalšie informácie o konkrétnej dobe uchovávania Vašich osobných údajov nás prosím

kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našom webovom sídle

 1. Zverejnenie údajov

Prevádzkovateľ získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 1. Cezhraničný

  prenos osobných údajov

Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje a ani do budúcnosti nezamýšľa.

 1. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred

zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby (meno, priezvisko,

telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi,

právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

 • Ako náš klient a dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní

s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva si môžete:

– Osobne na kontaktom mieste Prevádzkovateľa: Vnútorná 23, 94504 Komárno;

– Prostredníctvom našej zákazníckej linky: +421 915 530 035

– Prostredníctvom elektronickej pošty: info@adelikat.sk

– Písomne na adrese Prevádzkovateľa: Ma-Do Trade s.r.o. Vnútorná 23, 94504 Komárno;

Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do 30 dní od

doručenia Vašej žiadosti. Platné právne predpisy a Nariadenie GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečujú

najmä:

Právo na prístup – Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a

pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z čl. 15 Nariadenia, resp.

 • 21 Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste

špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na opravu – K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby

ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje,

máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz – Ak budú naplnené podmienky článku 14 Nariadenia, resp. § 23 Zákona, môžete

požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš

súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že

Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje

spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme ak sú

potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania – Ak budú naplnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24

Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie

preto môžete žiadať napríklad počas toho, ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade,

že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie

bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú

dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na prenosnosť – Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom

plnenia zmluvy uzatvorenej s Vami a zároveň vykonávané automatizovanými prostriedkami, máte právo od

nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte.

Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému

prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

Právo namietať voči spracúvaniu – Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy

realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie

vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo

namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme

a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami,

právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje zmažeme. Máte právo kedykoľvek

namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu,

v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel

spracúvať nebudeme.

Právo podať sťažnosť – Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s

Nariadením, resp. Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v

členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre

územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná

4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolať súhlas – Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento

súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie. Ak sa kedykoľvek

neskôr rozhodnete, že máte záujem opätovne dostávať od nás obchodné a marketingové ponuky o našich

produktoch a službách, svoj odvolaný súhlas (respektíve podanú námietku) môžete kedykoľvek znovu udeliť,

a to ktoroukoľvek vyššie uvedenou formou kontaktu.